ផលិតកម្ម YG បដិសេធថា Han Seo Hee មិនមែនជាអ្នកហ្វឹកហាត់នៅផលិតកម្មខ្លួនទេ
សូមជួយចុច subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាន Video ថ្មីៗ សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា…

source

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.